Si e planifikon komuna shpenzimin e parasë publike?!

Komuna e Gjilanit për vitin 2016 ka miratuar një buxhet prej 21 milion e 354 mijë e 701 €. Referuar kufijve buxhetor janë 6 milion e 334 mijë e 715 € që vijnë nga granti i përgjithshëm, 2.132.078 nga granti i shëndetësisë, 8.887.908 nga ai i arsimit si dhe 4 milion nga të hyrat vetanake.

Error: Embedded data could not be displayed.

Si do të shpenzohet buxheti sipas asaj që ka planifikuar komuna

Pjesa më e madhe e buxhetit të vitit 2016 shkon për paga dhe meditje, pastaj për shpenzime kapitale, për mallra dhe shpenzime, shpenzime komunale dhe për subvencione. Vlen të theksohet se për investime kapitale janë paraparë 3 milion e 432 mijë e 288, që është për 162 mijë e 789 € më pak se këtë vit. E, zvogëlim kemi edhe te subvencionet për 119 mijë e 914 €.

Error: Embedded data could not be displayed.

Komente

Komentet